Firmy


Alimenty zasądzane Polakom mieszkającym w Stanach Zjednoczonych. Teofil Głębocki

Teofil Głębocki - Adwokat, Radca Prawny I Agencje, Inne uslugi
31 sierpnia, 2023

Po przybyciu do USA wiele osób zapomina o pozostawionych w Polsce dzieciach, współmałżonkach lub innych osobach co do których istnieje prawny czy też moralny obowiązek zapewnienia im niezbędnych warunków utrzymania.

Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych wobec osob zamieszkałych w USA

Pobyt współmałżonka w USA przeważnie ma na celu poprawę warunków bytowych i materialnych w Polsce. Nie zawsze jednak pobyt przyczynił się do poprawy bytu pozostawionej rodziny w Polsce, z tego powodu konieczna jest interwencja stosownych władz polskich jak i USA.

Stany Zjednoczone nie przystąpiły do Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych z zagranicy z 1956 r., z tego też powodu tryb dochodzenia alimentów jest odmienny niż w stosunkach z innymi państwami będacymi stroną tej konwencji, czy też krajami Unii Europejskiej. Błedne są zamieszczane informacje, że alimenty w USA są dochodzone na podstawie konwencji nowojorskiej.

W sierpniu 1988 r. w czasie konferencji Ogólnoamerykańskiego Narodowego Stowarzyszenia ds. Egzekucji Alimentów w Nowym Orleanie w przedmiocie egzekucji wyroków alimentacyjnych sądów amerykańskich, przedstawiciel polskiego ministerstwa sprawiedliwości przedłożył dla rządów stanowych deklarację o uznawaniu przez Polskę na zasadzie wzajemności orzeczeń sądowych państw obcych w sprawach alimentacyjnych. W odpowiedzi resorty sprawiedliwości kilkunastu stanów a obecnie już wszystkich ogłosiły deklaracje o uznawaniu polskich orzeczeń alimentacyjnych na zasadzie wzajemności.

Wnioski przyjmują i przesyłają Sądy Okręgowe miejsca zamieszkania uprawnionego do otrzymywania alimentów. Do wniosku należy dołaczyć wyrok zasądzający alimenty, orzeczenie sądu o ustaleniu ojcostwa lub jego uznaniu jeżeli dotyczy dzieci pozamałżęńskich, wniosek może też złożyć urząd wypłacający alimenty. Wniosek może dotyczyć alimentów bieżących jak również zaległych. W zasadzie wniosek może dotyczyć dzieci lub dzieci łącznie z małżonkiem, ale prowadziłem postępowanie przed sądem polskim o uchylenie egekucji alimentów dot. współmałżonka.

Polski sąd okręgowy przesyła wniosek bezpośrednio do Sądu Wyższego /Superior Court of New Jersey Family Part – Probation Services/, gdzie zostaje zarejestrowany i gdzie rozpoczyna się procedura egzekucji alimentów, stosownie do prawa danego stanu. Orzeczenie sądu polskiego staje się również orzeczeniem sądu amerykańskiego, wprawdzie przysługują stronie prawa do obrony i apelacji, ale to tylko przeciąga proces. Sąd amerykański w swoich decyzjach nakazuje wpłaty kwot ratalnie comiesięcznie do swego biura, które to kwoty przesyła do alimentowanego. Kwotę wpłaty stanowi przeliczone na dolary USA polska waluta wraz z odsetkami rozłożonymi na raty. Aby wstrzymać lub uchylić płatności należy wystąpić do sądu polskiego o uchylenie egzekucji i jak najszybsze jej przesłanie do sądu w USA, albowiem sądy USA nie respektują żadnych dowodów np. przesyłania pieniędzy na adres alimentowanego, bowiem wiążąca jest dla nich decyzja polskiego sądu, jako decyzja wydana w imieniu polskiego rządu.

Znam przypadki bezzasadnego przesyłania wniosków pomimo płatności alimentów w terminie, Sądy polskie nie dokonują tych sprawdzeń a opierają się na oświadczeniach powoda. Naruszane jest prawo pozwanego do obrony jak również brak możliwości przedłożenia stosownej odpowiedzi i dowodów płatności – brak jest stosownych regulacji prawnych w tym zakresie.

Kilka praktycznych rad  w tej sprawie:

  • bieżące i termininowe płacenie alimentów zgodnie z orzeczeniem sądu polskiego za pokwitowaniem,
  • branie udział w rozprawach o ustalenie alimentów, oraz stosowna obrona, unikanie rozpraw powoduje zasądzenie alimentów stosownie do wniosku powoda wyrokiem zaocznym,
  • w przypadku złośliwego i bezzasadnego przesłania wniosku do USA, złożenie zażalenia na decyzje sądu okręgowego z wnioskiem o wycofanie egzekucji z USA,
  • w razie utraty pracy, pogorszenia warunków materialnych – złożenie do sądu w Polsce wniosku o zmniejszenie lub uchylenie alimentów,
  • unikanie płacenie, odmowa przyjmowania poczty, zmiany miejsca zamieszkania – może to spowodować zastosowanie środków przymusu z aresztem włącznie

Należy również pamietać, że w Polsce sąd zasądzając alimenty, zasądza też odsetki ustawowe w przypadku odmowy lub nie terminowego płacenie, które comiesięcznie doliczane są do rat alimentacyjnych powodując duże zadłużenia /odsetki od odsetek/. Są też przypadki, że strona uzyskuje tytuł egzekucyjny w stosunku do mienia pozwanego, w tym zgromadzonych w Polsce lokat oszczędnościowych, a po powrocie do Polski może czekać na pozwanego postępowanie karne za uchylanie się od łożenia na utrzymanie rodziny zagrożene karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Glebocki, Teofil, Radca Prawny, Adwokat

Polska

19 Rodgers Place
Clifton, NJ
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

  1. Zarejestruj konto
  2. Dodaj info do łatwego znajdywania
  3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.