Firmy


Postępowanie cywilne w Polsce i w USA. Polski adwokat w NJ. Teofil Głębocki

Teofil Głębocki - Adwokat, Radca Prawny I Agencje, Inne uslugi
07 stycznia, 2024

W postępowaniu takim rozpoznawane są sprawy z zakresu prawa cywilnego rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, oraz inne wynikłe z kodeksu postępowania cywilnego. Sprawy cywilne rozpoznają sądy powszechne – rejonowe, okręgowe i apelacyjne oraz Sąd Najwyższy. Postępowania cywilne dzielą się na sądowe i pozasądowe, oraz postępowania odrębne.

Postępowanie cywilne w Polsce i w USA. Polski adwokat w NJ. Teofil Głębocki

Naczelne zasady postępowania cywilnego:

 • zasada prawdy materialnej,
 • zasada sporności,
 • zasada dyspozytywności,
 • zasada równouprawnienia stron,
 • zasada jawności.

Wszczęcie postępowania następuje poprzez wniesienie pozwu, który musi spełniać warunki pisma procesowego oraz dodatkowo dokładne określenie żądania, przytoczenie okoliczności wraz z uzasadnieniem właściwiści sądu, ew. datę: wymagalności roszczenia, wniosek o zabezpieczenie powództwa, nadania wyrokowi natychmiastowej wykonalności, i inne określone w kpc.

Doręczenie dokumentów wszczynających proces dokonuje sąd, pełnomocnicy procesowi mogą doręczać pisma nawzajem za potwierdzeniem odbioru. Dla nieznanych z miejsca pobytu sąd ustanawia kuratora.

Przewodniczący wyznacza terminy rozpraw, wzywa strony, może żądać od jednostek państwowych znajdujących się tam dowodów, wzywa świadków lub/i biegłych, zarządza przedstawienie przedmiotów oględzin lub dokumentów. Po wywołaniu rozprawy, najpierw powód a następnie pozwany zgłaszają ustnie swe żądania i wnioski. Jeżeli strona działa samodzielnie, sąd poucza ją o możliwości ugodowego załatwienia sporu. Strony mogą być reprezentowane przez pełnomocnika procesowego, sąd może wezwać stronę do osobistego wstawienia się na rozprawę (poprzez wideokonferencję).

Możliwe jest cofnięcie pozwu przez przez powoda bez zgody pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a połaczone zrzeczeniem się roszczenia aż do wydania wyroku.

Dowody w postępowaniu cywilnym dzieli się na bezpośrednie i pośrednie oraz w/g stopnia: rzeczowe, osobowe (pisemne i ustne), dowody z przesłuchania stron, świadków, biegłych, oględzin i innych - sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów.

Po zakończeniu postępowania, sąd wydaje:
postanowienie, jeżeli kpc nie przewiduje wydanie wyroku,

 • wyrok częściowy,
 • wyrok wstępny,
 • wyrok końcowy,
 • wyrok uzupełniający
 • wyrok zaoczny,

Orzeczenia stają się prowomocne, jeżeli wskazuje na to kpc, lub nie został wniesiony środek zaskarżenia.

Glebocki, Teofil, Radca Prawny, Adwokat

Polska

19 Rodgers Place
Clifton, NJ
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

 1. Zarejestruj konto
 2. Dodaj info do łatwego znajdywania
 3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.