Firmy


Przedstawicielstwo w prawie polskim. Sporządzanie pełnomocnictw w NJ. Radca prawny Teofil Głębocki

Teofil Głębocki - Adwokat, Radca Prawny I Agencje, Inne uslugi
10 marca, 2024

Przebywając za granicą, szczególnie, gdy podróż do Polski generuje koszty, wykonanie czynności w Polsce możliwe jest przez przedstawicieli, przy czym umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na ustawie lub na oświadczeniu woli przez reprezentowanego. Stronami pełnomocnictwa są: mocodawca – osoba udzielająca pełnomocnictwa oraz pełnomocnik – osoba wskazana i umocowana do reprezentowania i działania w imieniu mocodawcy.

Przedstawicielstwo w prawie polskim. Sporządzanie pełnomocnictw w NJ. Radca prawny Teofil Głębocki
  • Pełnomocnictwo ogólne: umocowanie pełnomocnika następuje do zwykłego zarządu i zwykłych czynności wskazanych przez mocodawcę.
  • Pełnomocnictwo szczególne: obejmuje zakres przekraczający zwykły zarząd, powinno być udzielone w formie pisemnej. Temu pełnomocnictwu chcę poświęcić więcej uwagi, ze względu na jego powszechność w stosunkach prawnych pomiędzy USA a Polską. Pomimo, że prawo polskie nie definiuje rodzajów takiego pełnomocnictwa, z mojej praktyki prawniczej należy wyróżnić następujące rodzaje pełnomocnictw sporządzanych przez mocodawców zamieszkałych lub przebywających w Ameryce:
  • Pełnomocnictwo z Apostille: Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona została w Hadze dnia 5 października 1961 r. Stany Zjednoczone Ameryki ratyfikowały tą konwencję dnia 15 października 1981 r., Polska ratyfikowała 15 października 2004 r., konwencja weszła w życie 14 sierpnia 2005 r. Do czasu wejścia w życie tej Konwencji zagraniczne dokumenty sporządzane w USA były legalizowane przez polskie placówki dyplomatyczne i konsularne. W USA legalizację dokumentów oraz wydawanie i dołączanie Apostille dokonują Sekretarze Stanu w/g miejsca zamieszkania lub urzędowania Notariusza Publicznego. W Polsce właściwym do wydawania poświadczeń Apostille jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Od czasu wejścia w życie Konwencji Haskiej, wszystkie pełnomocnictwa przenoszące własność nieruchomości i ruchomości w Polsce muszą mieć legalizację Apostille. Każde pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie z podpisem potwierdzonym notarialnie, a następnie przesłane do Sekretarza Stanu. Niektóre urzędy w Polsce wymagają dołączenia Apostille także do tzw. zwykłych pełnomocnictw. Pomimo, że prawo polskie tego nie nakazuje.
  • Pełnomocnictwa zwykłe z notarialnym poświadczeniem podpisu – w sprawach nie przenoszących mienia, nie wymagane jest legalizacji poprzez dołączenie Apostille. Są to np. pełnomocnictwa do reprezentacji przed sądami, urzędami władzy i administracji państwowej, urzędami pocztowymi, skarbowymi, USC, władzami spółdzielni mieszkaniowych (z wyłączeniem przeniesienia własności mieszkania), dot. przyłączy elektryczności, gazu, wody.
  • Pełnomocnictwa zwykłe(bez poświadczeń notarialnych) – niektóre instytucje państwowe lub samorządowe posiadają własne wzory pełnomocnictw, które można uzyskać ze stron internetowych. Niektóre z nich nie wymagają zarówno legalizacji Apostille, jak również poświadczenia notarialnego podpisu. Wystarczające jest wpisanie informacji w/g wzoru oraz przesłanie do tej instytucji.

Każde pełnomocnictwo może zostać skutecznie odwołanie w takim samym trybie jak zostało udzielone, skutkuje w dniu, kiedy pełnomocnik otrzymał to pełnomocnictwo, lub kiedy się o nim dowiedział. Czynność wykonana po tym terminie jest z mocy prawa jest nieważna, chyba, że mocodawca potwierdzi ważność tej czynności. Śmierć mocodawcy lub pełnomocnika powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa, chyba, że w stosunku prawnym zastrzeżono inaczej (pełnomocnictwo nieodwołalne na wypadek śmierci mocodawcy).

Pełnomocnik nie może być też drugą stroną w czynnościach prawnych, chyba, że wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy, np. pełnomocnik może dokonać w imieniu mocodawcy darowizny dla siebie, sprzedać mienie dla siebie.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, jeżeli czynność w Polsce ma być dokonana w takiej formie, jednak w USA pełnomocnictw nie sporządza się w formie aktów notarialnych, przepis ten jest na użytek krajowy.

  • Pełnomocnictwo do doręczeń i procesowe – w sprawach sądowych i administracyjnych, po doręczeniu pierwszych dokumentów przez ten organ istnieje obowiązek wskazania pełnomocnika do doręczeń lub procesowego (adwokata lub radcę prawnego).
  • Prokura – typ pełnomocnictwa udzielonego przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do Cenrtalnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców KRS, szerokie uprawnienia prokurenta do prowadzenia działalności sądowej i pozasądowej związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Na zakończenie chciałbym szczególną uwgę zwrócić na treść i zakres pełnomocnictwa. Nie może być ogólne, albowiem daje możliwość działania pełnomocnikowi nie zawsze z wolą mocodawcy, ale też nie może ograniczać pełnomocnika do swobodnych działań w zakresie umocowania. Kilka przykładów: opieka nad lasem – skutki wycięty las, opieka nad domem – dom wynajęty, aby go odzyskać prowadziłem postępowanie eksmisyjne przez 2 lata, opieka gospodarstwem rolnym – gospodarstwo wydzierżawione bez zgody mocodawcy, brak powiadomienia organu o wyznaczeniu pełnomocnika – dalsze dokumenty pozostawiane w aktach sprawy bez doręczeń dokumentów i bez wiedzy o postępach w czynnościach sądowych lub administracyjnych.

Moja Kancelaria Prawnicza sporządza poprawnie wszystkie rodzaje pełnomocnictw, udziela szczegółowych informacji w tym zakresie, reprezentuje klientów w sprawach wynikłych z udzielonych pełnomocnictw.

Glebocki, Teofil, Radca Prawny, Adwokat

Polska

19 Rodgers Place
Clifton, NJ
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

  1. Zarejestruj konto
  2. Dodaj info do łatwego znajdywania
  3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.