Firmy


Alimenty zasądzone wobec Polaków mieszkających w USA

Teofil Głębocki - Adwokat, Radca Prawny I Agencje, Inne uslugi
22 lipca, 2021

Po przybyciu do USA wiele osób zapomina o pozostawionych w Polsce dzieciach, współmałżonkach lub innych osobach co do których istnieje prawny czy też moralny obowiązek zapewnienia im niezbędnych warunków utrzymania.

Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych wobec osob zamieszkałych w USA

Pobyt współmałżonka w USA przeważnie ma na celu poprawę warunków bytowych i materialnych w Polsce. Nie zawsze jednak pobyt przyczynił się do poprawy bytu pozostawionej rodziny w Polsce, z tego powodu konieczna jest interwencja stosownych władz polskich jak i USA.

Stany Zjednoczone nie przystąpiły do Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych z zagranicy z 1956 r., z tego też powodu tryb dochodzenia alimentów jest odmienny niż w stosunkach z innymi państwami będacymi stroną tej konwencji, czy też krajami Unii Europejskiej. Błedne są zamieszczane informacje, że alimenty w USA są dochodzone na podstawie konwencji nowojorskiej.

W sierpniu 1988 r. w czasie konferencji Ogólnoamerykańskiego Narodowego Stowarzyszenia ds. Egzekucji Alimentów w Nowym Orleanie w przedmiocie egzekucji wyroków alimentacyjnych sądów amerykańskich, przedstawiciel polskiego ministerstwa sprawiedliwości przedłożył dla rządów stanowych deklarację o uznawaniu przez Polskę na zasadzie wzajemności orzeczeń sądowych państw obcych w sprawach alimentacyjnych. W odpowiedzi resorty sprawiedliwości kilkunastu stanów a obecnie już wszystkich ogłosiły deklaracje o uznawaniu polskich orzeczeń alimentacyjnych na zasadzie wzajemności.

Wnioski przyjmują i przesyłają Sądy Okręgowe miejsca zamieszkania uprawnionego do otrzymywania alimentów. Do wniosku należy dołaczyć wyrok zasądzający alimenty, orzeczenie sądu o ustaleniu ojcostwa lub jego uznaniu jeżeli dotyczy dzieci pozamałżęńskich, wniosek może też złożyć urząd wypłacający alimenty. Wniosek może dotyczyć alimentów bieżących jak również zaległych. W zasadzie wniosek może dotyczyć dzieci lub dzieci łącznie z małżonkiem, ale prowadziłem postępowanie przed sądem polskim o uchylenie egekucji alimentów dot. współmałżonka.

Polski sąd okręgowy przesyła wniosek bezpośrednio do Sądu Wyższego /Superior Court of New Jersey Family Part – Probation Services/, gdzie zostaje zarejestrowany i gdzie rozpoczyna się procedura egzekucji alimentów, stosownie do prawa danego stanu. Orzeczenie sądu polskiego staje się również orzeczeniem sądu amerykańskiego, wprawdzie przysługują stronie prawa do obrony i apelacji, ale to tylko przeciąga proces. Sąd amerykański w swoich decyzjach nakazuje wpłaty kwot ratalnie comiesięcznie do swego biura, które to kwoty przesyła do alimentowanego. Kwotę wpłaty stanowi przeliczone na dolary USA polska waluta wraz z odsetkami rozłożonymi na raty. Aby wstrzymać lub uchylić płatności należy wystąpić do sądu polskiego o uchylenie egzekucji i jak najszybsze jej przesłanie do sądu w USA, albowiem sądy USA nie respektują żadnych dowodów np. przesyłania pieniędzy na adres alimentowanego, bowiem wiążąca jest dla nich decyzja polskiego sądu, jako decyzja wydana w imieniu polskiego rządu.

Znam przypadki bezzasadnego przesyłania wniosków pomimo płatności alimentów w terminie, Sądy polskie nie dokonują tych sprawdzeń a opierają się na oświadczeniach powoda. Naruszane jest prawo pozwanego do obrony jak również brak możliwości przedłożenia stosownej odpowiedzi i dowodów płatności – brak jest stosownych regulacji prawnych w tym zakresie.

Kilka praktycznych rad  w tej sprawie:

  • bieżące i termininowe płacenie alimentów zgodnie z orzeczeniem sądu polskiego za pokwitowaniem,
  • branie udział w rozprawach o ustalenie alimentów, oraz stosowna obrona, unikanie rozpraw powoduje zasądzenie alimentów stosownie do wniosku powoda wyrokiem zaocznym,
  • w przypadku złośliwego i bezzasadnego przesłania wniosku do USA, złożenie zażalenia na decyzje sądu okręgowego z wnioskiem o wycofanie egzekucji z USA,
  • w razie utraty pracy, pogorszenia warunków materialnych – złożenie do sądu w Polsce wniosku o zmniejszenie lub uchylenie alimentów,
  • unikanie płacenie, odmowa przyjmowania poczty, zmiany miejsca zamieszkania – może to spowodować zastosowanie środków przymusu z aresztem włącznie

Należy również pamietać, że w Polsce sąd zasądzając alimenty, zasądza też odsetki ustawowe w przypadku odmowy lub nie terminowego płacenie, które comiesięcznie doliczane są do rat alimentacyjnych powodując duże zadłużenia /odsetki od odsetek/. Są też przypadki, że strona uzyskuje tytuł egzekucyjny w stosunku do mienia pozwanego, w tym zgromadzonych w Polsce lokat oszczędnościowych, a po powrocie do Polski może czekać na pozwanego postępowanie karne za uchylanie się od łożenia na utrzymanie rodziny zagrożene karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Glebocki, Teofil, Radca Prawny, Adwokat

Sprawy w Polsce

19 Rodgers Place
Clifton, NJ
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

  1. Zarejestruj konto
  2. Dodaj info do łatwego znajdywania
  3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2021 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.