Firmy


Paszporty. Składanie wniosku o nowy, polski paszport i wymiana paszportu w NY

Consulate General of the Republic of Poland in New York I Polonijne, polskie instytucje
06 października, 2023

Polski dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy Polski i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera. Dokumenty paszportowe w okresie ich ważności stanowią własność Rzeczypospolitej Polskiej.

Paszporty. Składanie wniosku o nowy, polski paszport i wymiana paszportu w NY

Obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie. Obywatel polski nie może wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane obywatelstwa innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki.

Każdy polski obywatel, również posiadający inne obywatelstwo (np. amerykańskie), powinien posługiwać się ważnym polskim dokumentem paszportowym podczas przekraczania granicy RP.
Osoby zgłaszające się do Konsulatu w celu złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego (biometrycznego i/lub tymczasowego) są przyjmowane wyłącznie po uprzednim zarejestrowaniu się na wizytę w systemie E-konsulat: www.e-konsulat.gov.pl (na konkretny dzień i godzinę). Do odbioru gotowego dokumentu paszportowego nie ma konieczności umawiania wizyty.

OBOWIĄZEK WYSTĄPIENIA O WYMIANĘ PASZPORTU

W przypadku konieczności zmiany lub sprostowania danych zamieszczonych w paszporcie (nazwiska, imienia, daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL), osoba zamieszkała za granicą posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie.

Dokument paszportowy traci ważność po upływie 120 dni od dnia dokonania w rejestrze PESEL zmiany danych osobowych.

ZAPISZ SIĘ NA WIZYTĘ PRZEZ WWW.E-KONSULAT.GOV.PL

Rejestracji wizyty można dokonać wyłącznie przez stronę internetową www.e-konsulat.gov.pl.
UWAGA: informacje dotyczące udostępniania nowych terminów wizyt paszportowych znajdują się na stronie E-konsulat.

Instrukcja zapisywania się na spotkania w sprawach paszportowych w systemie E-konsulat:

 1. Dokonujemy wyboru placówki dyplomatycznej:
  • Kraj - Stany Zjednoczone Ameryki
  • Placówka - Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
 2. Z menu po lewej stronie wybieramy rodzaj wizyty: Wizyty w Konsulacie - Sprawy paszportowe
 3. Po zapoznaniu się z zasadami zapisów, w punkcie CHCĘ ZAREZERWOWAĆ TERMIN DLA wskazujemy liczbę osób, dla których będą składane wnioski o paszport.
 4. Następnie wybieramy dostępną datę oraz godzinę wizyty w urzędzie.
 5. Wybieramy ZAREZERWUJ TERMIN WIZYTY.
 6. Uzupełniamy Formularz wizyty paszportowej:
  • DANE KONTAKTOWE:
   • wpisujemy imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji,
   • podajemy adres zamieszkania,
   • podajemy numer telefonu,
   • podajemy adres e-mail, na który osoba otrzyma potwierdzenie zapisania się na wizytę,
   • opis sprawy: można opisać cel wizyty lub pozostawić puste.
  • DANE PASZPORTOWE
   • Wizyta dotyczy: - wybieramy rodzaj sprawy paszportowej, w jakiej chcemy przyjechać do urzędu zaznaczając odpowiednie okienko.
   • Podajemy dane osoby lub osób, dla których ma być wydany paszport: Imię i nazwisko, PESEL i datę urodzenia. Jeżeli nie posiadają lub nie pamiętają Państwo swojego numeru PESEL, należy wybrać typ sprawy paszportowej „1szy paszport 5 lub 10 letni - PESEL nienadany”.
 7. Wybieramy opcję DALEJ.
 8. Jeśli dane zostały poprawnie wpisane, system przekieruje Państwa do następnej strony, na której przyciskiem ZAPISZ, potwierdzamy dane i termin wizyty.

Potwierdzenie wizyty można wydrukować i/lub pobrać, zapisać (plik w formacie pdf). Dodatkowo potwierdzenie zostanie wysłane na podany adres e-mail. Warto zapisać numer formularza oraz kod rejestracji, które są niezbędne do ewentualnego anulowania wizyty.

Jeżeli nie mogą Państwo przyjechać na umówione spotkanie, prosimy o anulowanie swojej wizyty z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem. Aby anulować wizytę na stronie www.e-konsulat.gov.pl w menu po lewej stronie „Wizyty w konsulacie” należy wybrać opcję „Anuluj umówioną wizytę” i wpisać numer formularza i kod, znajdujące się na druku potwierdzenia rezerwacji. Po wprowadzeniu tych danych klikamy opcję „Odwołaj wizytę”.

ZŁÓŻ WNIOSEK

Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego dla osoby dorosłej (paszport 10-letni i/lub paszport tymczasowy) następuje osobiście. Nie można korzystać z pośrednictwa innych osób, nawet członków rodziny.

Na potrzeby sprawy paszportowej przyjmowane są tylko polskie akty stanu cywilnego. Osoby posiadające zagraniczne (np. amerykańskie) akty urodzenia lub małżeństwa powinny najpierw dokonać transkrypcji (umiejscowienia) tych aktów w polskim Rejestrze Stanu Cywilnego.

Możliwe jest złożenie wniosku o wydanie paszportu w dowolnym urzędzie konsularnym. Nie dotyczy to innych spraw, których załatwienie może być wymagane do procedury związanej z wydaniem paszportu lub paszportu tymczasowego.

W sprawach o przyjęcie, opracowanie i przekazanie do właściwego urzędu wniosku o transkrypcję aktu stanu cywilnego lub wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego trzeba się udać do konsulatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Nie jest możliwe otrzymanie dokumentu paszportowego bez posiadania numeru PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności). Osoby, które go nie posiadają, razem z wnioskiem o wydanie paszportu powinny dostarczyć odpis polskiego aktu urodzenia (i małżeństwa w przypadku osób, które zawarły związek małżeński). W przypadku rozwodu orzeczonego za granicą, musi on także zostać uznany przez sąd w Polsce. Wszystkie zmiany stanu cywilnego, bez względu na to, czy zostały przeprowadzone w Polsce, czy za granicą należy udokumentować polskimi aktami stanu cywilnego.

Paszport biometryczny zawiera dwie cechy biometryczne: obraz twarzy i odciski palców. Odciski palców są pobierane przy składaniu wniosku o wydanie paszportu i zapisywane w jego warstwie elektronicznej. Są one wykorzystywane tylko na potrzeby jednego konkretnego wniosku paszportowego, po jego realizacji są automatycznie usuwane.

Paszport biometryczny jest ważny przez 10 lat od daty jego wydania, paszport dla małoletniego, który nie ukończył 12 lat, jest ważny przez 5 lat od daty jego wydania.

Paszport tymczasowy nie jest paszportem biometrycznym.

Paszport tymczasowy wydawany jest:

 • osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania na doręczenie paszportu biometrycznego wyprodukowanego w Polsce;
 • osobom przebywającym czasowo w Polsce lub za granicą, na powrót do miejsca ich stałego pobytu;
 • osobom przebywającym w Polsce lub za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny, prowadzoną działalnością zawodową lub (w przypadku osób niepełnoletnich) z realizacją obowiązku nauki;
 • osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

DOKUMENTY

Konsulat przyjmuje wyłącznie kompletne dokumenty. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku, na podstawie złożonych dokumentów, konsul podejmie decyzję o konieczności ich uzupełnienia, obywatel zostaje poinformowany pisemnie o wszczęciu postępowania ws. odmowy wydania paszportu, z możliwością uzupełnienia brakujących informacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania.

PASZPORT BIOMETRYCZNY

Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu dziesięcioletniego (lub o wydanie paszportu pięcioletniego dla małoletniego do 12. roku życia) składa:

 • jedną fotografię paszportową - o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
 • dotychczas posiadany dokument paszportowy, a w przypadku jego braku - inny dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie (dowód osobisty lub decyzję wojewody potwierdzającą posiadanie obywatelstwa polskiego); dotychczasowy paszport musi być przekazany do anulowania w Konsulacie przed wydaniem nowego dokumentu,
 • w przypadku utraty dotychczasowego dokumentu paszportowego należy podczas wizyty wypełnić elektroniczne zawiadomienie o utracie dokumentu paszportowego oraz okazać inny ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, może to być dokument amerykański,
 • oryginał odpisu polskiego aktu urodzenia i/lub polskiego aktu małżeństwa - w przypadku ubiegania się o paszport po raz pierwszy, w przypadku braku numeru PESEL lub zmiany danych (np. nazwiska w wyniku małżeństwa); każdy zagraniczny akt (urodzenia lub małżeństwa) musi zostać najpierw umiejscowiony w polskim Rejestrze Stanu Cywilnego; amerykańskie akty stanu cywilnego nie są akceptowane,
 • w przypadku paszportu dla osoby małoletniej (poniżej 18. roku życia) - ważne dokumenty tożsamości rodziców. Przynajmniej jeden z rodziców musi przedstawić ważny polski paszport lub dowód osobisty. Jeżeli drugi z rodziców także posiada obywatelstwo polskie, podczas składania wniosku paszportowego dla dziecka również powinien się wylegitymować polskim paszportem lub dowodem osobistym.
 • oryginał dokumentu uprawniającego do zniżki (legitymacja studenta, emeryta, rencisty). Dokumenty te muszą zawierać dane osoby i datę ważności. Osobom małoletnim do 18. roku życia przysługuje zniżka w wysokości 50% opłaty paszportowej bez konieczności przedstawiania dokumentu potwierdzającego uprawnienia do skorzystania z ulgi.

Consulate General of the Republic of Poland in New York
233 Madison Avenue, New York, NY 10016
Tel: 646-237-2100, Fax: 646-237-2116
Telefon alarmowy: 917-520-0032
e-mail: nowyjork.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku obejmuje Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Nowy Jork, Ohio, Pensylwanię, Rhode Island, Vermont.

Konsulat Generalny RP w NY

Polskie placowki dyplomatyczne w USA

233 Madison Ave.
New York, NY
POKAŻ TELEFON FIRMY
tel: Zadzwoń klikając na tel. i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

 1. Zarejestruj konto
 2. Dodaj info do łatwego znajdywania
 3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2024 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.